30/09/2023: Geboorte van de Belgische Federatie van Psychotherapeuten

30 september 2023

Beste collega,

Aan de vooravond van de 10 daagse van de geestelijke gezondheid willen wij jouw aandacht vragen voor de noden die thans aanwezig zijn in onze maatschappij.

We stellen vast dat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg groter is dan ooit. De wachttijden lopen op en de zorgvragen worden steeds complexer.

Gelijktijdig is er in het werkveld heel wat onduidelijkheid en onzekerheid sinds de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen van kracht werd, de zogenaamde WUG-wet.

Deze WUG-wet zorgde er voor dat er een kader kwam voor de geestelijke gezondheidszorg in België. Een belangrijke ontwikkeling die meteen ook nieuwe uitdagingen met zich meebracht, meer bepaald ten aanzien van de psychotherapeuten.

Deze wet reduceerde psychotherapie immers tot een gespecialiseerde verrichting die voorbehouden is voor klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen.

De wet vermeldde enkele overgangsmaatregelen voor zij die reeds actief waren als psychotherapeut en studenten in opleiding die niet tot 1 van deze 3 gezondheidszorgberoepen behoorden, maar op vandaag stellen we vast dat deze collega’s geen volwaardige plaats krijgen in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit in tegenstelling tot heel wat andere Europese landen waar de psychotherapie aanzien wordt als een volwaardig en autonoom beroep binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Om dit probleem aan te pakken hebben 5 organisaties beslist om de krachten te bundelen en hebben samen de Belgische Federatie van Psychotherapeuten opgericht.

Deze 5 organisaties - die samen zo’n 1.800 psychotherapeuten vertegenwoordigen - zijn

Samen behartigen we de belangen van ALLE psychotherapeuten uit ALLE psychotherapeutische stromingen en streven we naar de verdere kwalitatieve uitbouw van psychotherapie in België.

Om deze kwalitatieve uitbouw te realiseren, doen we 3 aanbevelingen ten aanzien van het beleid, want zoals reeds eerder gemeld, de vraag naar zorg voor geestelijke gezondheid is groter dan ooit. De wachttijden lopen op en de zorgvragen worden complexer door de diversiteit in onze samenleving.

Er is met andere woorden dringend nood aan méér handen in het veld én een garantie op degelijke kwaliteit van die zorgverlener.

De Belgische Federatie van Psychotherapeuten streeft ernaar psychotherapeuten volwaardig in te zetten op een efficiënte en effectieve manier, aansluitend bij de zorgnoden van de mensen én samenleving. Daarom formuleert de Belgische Federatie van Psychotherapeuten volgende beleidsaanbevelingen;

  1. Toegankelijk maken van een zorgaanbod voor geestelijke gezondheid in een zeer diverse samenleving.

De huidige WUG-wet is onvoldoende afgestemd op de diversiteit die vandaag de maatschappij kenmerkt. Om een gepaster antwoord te bieden op de noden van de volledige bevolking, moet er ingezet worden op een laagdrempelige gemeenschapsgerichte zorg. Straathoekwerkers, maatschappelijke werkers, begeleiders in asielcentra, zorgleerkrachten, begeleiders van anderstalige jongeren, … bezitten stuk voor stuk waardevolle terreinkennis en expertise om die geestelijke zorg te bieden.

Bijgevolg bevelen wij op federaal niveau een uitbreiding van de gezondheidszorgberoepen aan door (1) psychotherapie te benaderen als afzonderlijke discipline en (2) psychotherapeuten te erkennen als autonoom beroep binnen de WUG-wetgeving. Een autonoom beroep waarbij de psychotherapie opleiding in de toekomst opnieuw toegankelijk is voor zowel bachelors als masters in de humane wetenschappen. We zijn van mening dat de rijkdom van die terreinervaring van cruciale meerwaarde is in de manier waarop de zorg voor geestelijke gezondheid moet georganiseerd worden..

  1. Kwaliteit bewaren in een multidisciplinair systeem.

De voorgestelde uitbreiding van de gezondheidszorgberoepen mag niet tot gevolg hebben dat er ingeboet wordt op kwaliteit. Daarom stelt de Belgische Federatie van Psychotherapeuten op de verschillende gemeenschapsniveaus voor om de opleidingen en vormingen voor psychotherapeuten te herzien. Bovendien geloven wij in levenslang leren en hierbij is het cruciaal dat elke psychotherapeut toegang heeft tot de nodige opleidingen en bijscholing. Iets wat vandaag helaas niet steeds het geval is. Deze garantie zou echter de kwaliteit van het zorgaanbod enkel maar ten goede komen. Daarnaast kan er vroegtijdig geïntervenieerd worden als we inzetten op interdisciplinaire teams die met elkaar samenwerken.

  1. Wachttijden verkorten om zorg op maat te bieden.

Zowel in de door de overheid gesubsidieerde centra als in de privépraktijken is er momenteel sprake van wachtlijsten. De Belgische Federatie van Psychotherapeuten pleit voor de erkenning van psychotherapie als beroepstitel en psychotherapie als beroep. Dit moet ertoe leiden dat er een gezamenlijk aanspreekpunt en statuut komt voor alle psychotherapeuten die aan de kwaliteitsnormen voldoen. Zo kan er vanuit die verantwoordelijkheid samen gewerkt worden om de wachttijden in te korten.

We doen deze aanbevelingen niet alleen omwille van het feit dat we aan de vooravond staan van de 10 daagse van de geestelijke gezondheid. We staan ook aan de vooravond van een belangrijk verkiezingsjaar.

Naar aanleiding van de verkiezingen van 2024 heeft de Belgische Federatie van Psychotherapeuten een visietekst gemaakt die we aan de verschillende politieke partijen zullen overhandigen. Deze tekst vertaalt ons standpunt en vormt met concrete beleidsaanbevelingen de leidraad voor de toekomst van psychotherapie.

Je kan deze visietekst downloaden via deze link en nodigen je graag uit om deze tekst massaal te verspreiden middels sociale media zodat beleidsmakers en andere stakeholders aangemoedigd worden om de problemen in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken.

Naast het verspreiden van onze visietekst, kan je ons ook steunen door je aan te sluiten bij 1 van de 5 betrokken organisaties, want op die manier steun je de Belgische Federatie van Psychotherapeuten.

Alvast bedankt voor deze steun in naam van het bestuur van de Belgische Federatie van Psychotherapeuten.