ABP-BVP

ABP - BVP staat voor Association Belge de Psychotherapie - Belgische Vereniging voor Psychotherapie.

De Belgische Vereniging voor Psychotherapie werkt al jaren aan de ontwikkeling en uitbouw van een juridisch kader rond psychotherapie in België en dit sinds 1998. We doen dit in nauwe samenwerking met de European Association for Psychotherapy die al sinds 1991 op Europees niveau therapeuten uit verschillende landen en modaliteiten verbindt en onderwijscriteria vastlegt. De EAP is ook actief in de Europese regelgeving rond psychotherapie.

De Belgische Vereniging die nu meer dan ooit staat voor Kwaliteit, Verbinding en Samenwerking kent de afgelopen jaren een grote groei qua ledenaantal en invloed binnen het werkveld.

Kwaliteit

Tijdens de legislatuur van minister De Block werden psychotherapeuten regelmatig afgeschilderd als kwakzalvers en charlatans. Er werd aangenomen dat psychotherapeuten geen wetenschappelijk onderbouwde opleiding hebben genoten en reeds na het volgen van een cursus van een weekendje zichzelf de titel psychotherapeut toe claimen.
Omdat er geen regelgeving bestond rond de titel van psychotherapeut was dit jammer genoeg gedeeltelijk waar. Allerlei mensen zonder degelijke vooropleiding konden zichzelf therapeut noemen. Daarom dat we als Belgische Vereniging voor Psychotherapie al jaren ijveren voor de erkenning van het beroep psychotherapeut om zo een onderscheid te kunnen maken tussen hoog opgeleide professionals en mensen zonder degelijke opleiding.
De erkenning kwam er al gedeeltelijk. Niet iedereen mag nog psychotherapie beoefenen en dus de titel van psychotherapeut claimen. Jammer genoeg werd psychotherapie slechts bezien als een werkwijze voor psychologen, orthopedagogen en artsen. Uiteraard hebben we alles in het werk gesteld om via het grondwettelijk hof de rechten van onze leden te beschermen.
Minister De Block heeft één probleem voor ons opgelost. Het kaf wordt van het koren gescheiden en mensen die psychotherapie beoefenen dienen mensen te zijn met een degelijke opleiding. Maar dan rijst nu de vraag, wat is een degelijke opleiding?
Als ABP - BVP ijveren we samen met de European Associasion for Psychotherapy voor het erkennen van het verschil tussen psychotherapie en psychologie.
Met enige fierheid kunnen we stellen dat onze leden niet horen tot de kwakzalvers waarvan vorige legislatuur sprake was. Al onze leden hebben een degelijke, op wetenschap gebaseerde, opleiding in de psychotherapie genoten. Hebben gesuperviseerde praktijkvoering gedaan en zelf ook in leertherapie geweest.
Als ABP - BVP promoten we het European Certificate for Psychotherapy (ECP) die garant staat voor een onderbouwde opleiding. Hoe meer mensen een ECP hebben, hoe waardevoller dit certificaat zal worden in België, maar ook in Europa.

Verbinding

Als ABP - BVP trachten we zoveel mogelijk psychotherapeuten in België te verenigen vanuit de verschillende modaliteiten. Wij geloven sterk in de kracht van eenheid.
Als ABP - BVP vertegenwoordigen we alle psychotherapeuten bij de overheid en bij de mutualiteiten. We ijveren naar een statuut voor de psychotherapeut.
Daarom vinden we het belangrijk dat beroepsorganisaties die een modaliteit vertegenwoordigen zich als vereniging lid kunnen maken bij de ABP - BVP. Dit om een signaal van eenheid uit te stralen naar de overheden. Daarnaast trachten we zoveel mogelijk individuele leden te kunnen vertegenwoordigen zodat we meer marge krijgen in onderhandelingen of bij het indienen van een voorstel.
Ons doel, een soort van vakbond zijn voor ELKE psychotherapeut in ons land die een kwalitatieve opleiding heeft genoten.

Samenwerking

Vanuit de ABP - BVP geloven we niet in strijd met andere verenigingen of beroepen. Het beroep van psychotherapeut is uniek en dit willen wij aantonen aan iedereen die nog een andere mening is toegedaan.
We gaan nog een stap verder, we willen niet strijden maar samen werken. Wij zijn ervan overtuigd dat binnen het werkveld, een goede samenwerking, de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede zal komen.
Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met de beroepsorganisaties van verschillende modaliteiten kunnen we onze krachten bundelen en een gemeenschappelijk standpunt innemen om van hieruit in dialoog te gaan met de overheid.
Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met mutualiteiten kunnen we een hele grote hoeveelheid mensen kwalitatieve ondersteuning bieden die al iets toegankelijker wordt.

Vanuit ABP - BVP zijn wij vooral dankbaar. Dankbaar voor het vertrouwen van onze leden, dankbaar voor het vertrouwen van de verenigingen die zich reeds aansloten, maar zeker ook dankbaar dat we de kans krijgen zo een voldoening gevende en tevens belangrijke job te mogen vertegenwoordigen.

Klik hier om meer te lezen over deze beroepsvereniging