Visietekst september 2023

2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar voor België. Met het oog op de daarbij horende inhoudelijke voorbereidingen die de partijen treffen, deelt de Belgische Federatie van Psychotherapeuten haar visietekst. Deze visietekst vertaalt het standpunt van de Belgische Federatie van Psychotherapeuten en vormt met concrete beleidsaanbevelingen de leidraad voor de toekomst van psychotherapie. Als beroepsgroep opereren psychotherapeuten momenteel binnen de bestaande Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen (WUG). Echter, de diversiteit binnen de maatschappij en de groeiende vraag naar geestelijke zorg vereisen een herziening van de huidige wetgeving. Het uitbreiden van de GGz-beroepen, met kwaliteitsbewaking over de opleiding en vorming, zijn het uitgangspunt. Met deze visietekst bekrachtigt de Belgische Federatie van Psychotherapeuten de ambitie om bij te dragen aan de uitdagingen van onze samenleving en de behoeften van degenen die onze zorg nodig hebben.

MANAGEMENT SUMMARY

In de vorige legislatuur werd een significante stap gezet met de nieuwe Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen (de WUG-wet). Deze wet vormde het kader waarbinnen psychotherapeuten hun beroep konden uitoefenen. Hoewel het een belangrijke ontwikkeling was, blijven er nog steeds nieuwe uitdagingen bestaan voor psychotherapeuten, meer bepaald voor de psychotherapeuten die niet volwaardig zijn opgenomen in deze wet.

De vraag naar zorg voor geestelijke gezondheid is groter dan ooit. De wachttijden lopen op, de zorgvragen worden complexer door de diversiteit in de samenleving. Er is een dringende nood aan méér handen in het veld én een garantie op betere kwaliteit van die zorgverlener. Daarbovenop moet de zorg vertrekken vanuit de noden van degene met de zorgvraag zélf. Om dat te verwezenlijken, formuleert de Belgische Federatie van Psychotherapeuten drie beleidsaanbevelingen. Er is namelijk een belangrijke rol weggelegd voor psychotherapeuten in het zorgaanbod, zowel (1) preventief, (2) in het verstrekken van het huidige zorgaanbod als (3) in het laagdrempelig aanbieden van diverse zorg op maat van de zorgbehoevenden.

De Belgische Federatie van Psychotherapeuten streeft ernaar psychotherapeuten volwaardig in te zetten op een efficiënte en effectieve manier, aansluitend bij de zorgnoden van de mensen én samenleving. Daarom formuleert de Belgische Federatie van Psychotherapeuten volgende beleidsaanbevelingen;

 1. Toegankelijk maken van een zorgaanbod voor geestelijke gezondheid in een zeer diverse samenleving

De Belgische Federatie van Psychotherapeuten pleit in de realiteit van een diverse samenleving voor het volwaardig inzetten van psychotherapeuten. Die uitgesproken waardering van het beroep is belangrijk om aan laagdrempelige zorg te verlenen op maat van de diverse zorgbehoevenden. Op federaal niveau bevelen we daarom een uitbreiding van de GGz-beroepen aan door (1) psychotherapie te benaderen als afzonderlijke discipline en (2) psychotherapeuten te erkennen als autonoom beroep binnen de WUG-wetgeving.

 1. Kwaliteit bewaren in een multidisciplinair systeem

Psychotherapeuten kunnen een belangrijke ontzorgende rol spelen voor andere gezondheidswerkers. De Belgische Federatie van Psychotherapeuten is een pleitbezorger voor een duidelijk kwalitatief kader waarbinnen de psychotherapeut zijn of haar beroep kan uitoefenen. Zij voldoet aan bepaalde duidelijke vooropgestelde criteria (zie p7). De voorgestelde uitbreiding van de GGz-beroepen mag niet tot gevolg hebben dat er ingeboet wordt op kwaliteit. Daarom stelt de Belgische Federatie van Psychotherapeuten op de verschillende gemeenschapsniveaus voor om de opleidingen en vormingen voor psychotherapeuten te herzien.

 1. Wachttijden verkorten om zorg op maat te bieden

De Belgische Federatie van Psychotherapeuten pleit voor de erkenning van psychotherapie als beroepstitel en psychotherapie als beroep. Dit moet ertoe leiden dat er een gezamenlijk aanspreekpunt en statuut komt voor alle psychotherapeuten die aan de kwaliteitsnormen voldoen. Zo kan er vanuit die verantwoordelijkheid samengewerkt worden aan het inkorten van de wachttijden.

LEES MEER OVER ONZE BELEIDSAANBEVELINGEN

 1. Zorg voor geestelijke gezondheid: groeiende complexiteit en stijgende nood. Lees meer
 2. Psychotherapeuten als ondergewaardeerde schakel naar laagdrempelige en kwalitatieve zorg. Lees meer
  1. AANBEVELING 1: toegankelijk maken van geestelijke zorg in een diverse samenleving
  2. AANBEVELING 2: kwaliteit bewaren in een multidisciplinair systeem
  3. AANBEVELING 3: wachttijden verkorten om zorg op maat te bieden